Canadian Coalition for Firearm Rights

Insurance

INSURANS SA BASE

Ang lahat ng mga kasapi sa mabuting katayuan ng Canadian Coalition for Firearm Rights ay mayroong $ 5,000,000 na third party liability insurance. Kasama sa saklaw ang: mga pinahintulutang aktibidad ng mga miyembro na patungkol sa lahat ng ligal na aktibidad sa sports at pangingisda, kabilang ang sa pormal na mga saklaw at mga impormal na setting tulad ng pangangaso at pangingisda at napapailalim sa karaniwang mga tuntunin, kundisyon, limitasyon, at pagbubukod. Nalalapat ang isang $ 1,000.00 na maibabawas sa naghahabol. Ito ay isang pangunahing seguro.

Para sa karagdagang impormasyon mangyaring makipag-ugnay sa insurance@firearmrights.ca

Ipaglaban ang iyong mga karapatan

Gumawa ng pagbabago sa pamamagitan ng pagsuporta sa amin habang ipinaglalaban namin ang aming mga karapatan sa ari-arian.