ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ

20 ਨਵੰਬਰ, 2015

ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਪਾਓ।
ਤੀਰ-ਡਾਊਨ