ਬੰਦੂਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੱਠਜੋੜ

ਉਪ-ਨਿਯਮ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਆਰਮ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨ

ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ- ਸੋਧ-ਸੋਧ[2766]      ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੇਖ    

1 ਜਨਰਲ
(ੳ) ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਨਹੀਂ

ਸੰਦਰਭ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ

"ਐਕਟ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਟ-ਫਾਰ-ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ, ਐਸ.C 2009, ਸੀ-23, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ;

"ਲੇਖਾਂ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਲ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਲੇਖ ਜਾਂ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ, ਰਲੇਵਾਂ, ਕੋਂਟੀਨਿਊਨ, ਪੁਨਰਗਠਨ, ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ;

"ਬੋਰਡ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ;

"ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਹਨ;

"ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰ", "ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਪ-ਚੇਅਰ", "ਪ੍ਰਧਾਨ", "ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ", "ਸਕੱਤਰ", "ਖਜ਼ਾਨਚੀ", "ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ", "ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ", "ਸਹਾਇਕ ਖਜ਼ਾਨਚੀ", "ਜਨਰਲ ਸਲਾਹਕਾਰ", "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ", ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ;

"ਗੱਠਜੋੜ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਫਾਰ ਆਰਮ ਰਾਈਟਸ; "ਡਾਇਰੈਕਟਰ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ;
"ਕਰਮਚਾਰੀ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ; "ਵਿਅਕਤੀਗਤ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ;

"ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਯੰਤਰਾਂ" ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਗਹਿਣੇ, ਹਾਈਪੋਹਾਈਕਸ, ਖਰਚੇ, ਕਨਵੇੈਂਸ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਸਮਝੌਤੇ, ਰਿਲੀਜ਼, ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਚੈੱਕ, ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟ, ਡਰਾਫਟ, ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀਆਂ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਆਰਡਰ, ਕਨਵੇੈਂਸ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦੇ ਯੰਤਰ, ਅਟਾਰਨੀ, ਬਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਡੀਬੈਂਚਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ , ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਲਿਖਤਾਂ;

"ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ" ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ;

"ਮੈਂਬਰ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਮੈਂਬਰ; "ਅਫਸਰ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ;

"ਆਮ ਮਤੇ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ 50%) ਉਸ ਮਤੇ 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ;

"ਵਿਅਕਤੀ" ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਫਰਮ, ਭਾਈਵਾਲੀ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਲਕੀ, ਗੈਰ-ਨਿਗਮਿਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਗੈਰ-ਨਿਗਮਿਤ ਸਿੰਡੀਕੇਟ, ਗੈਰ-ਨਿਗਮਿਤ ਸੰਸਥਾ, ਟਰੱਸਟ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟੀ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;

"ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੰਦ-ਸਰਕਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਜੋ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮੌਖਿਕ (ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਨਹੀਂ) ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ;

"ਪ੍ਰਸਤਾਵ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 (ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ) ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ;

"ਅਧਿਨਿਯਮ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁੜ-ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;

"ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ" ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਜਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਅਤੇ

"ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ" ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਤੇ 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ (2⁄3) ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ।

(ਅ) ਵਿਆਖਿਆ।

 1. (1) ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਵਚਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
 2. (2) ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਕੇਵਲ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
 3. (ਤੀਜਾ) ਉਪਰੋਕਤ (ੳ) ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਹਨ।
 4. (4) ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੁੜ-ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 5. (ਵਿ) ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਯੰਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

(ਗ) ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ। ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

(ਸ) ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੀਲ। ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੀਲ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋਵੇਗਾ।

 1. (ਹ) ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਬੋਰਡ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ, ਤਬਾਦਲਾ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਚੈੱਕ, ਖਰੜਾ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਆਰਡਰ, ਨੋਟ ਜਾਂ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ, ਜਾਂ ਡਿਡ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਚੈੱਕ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਾਂ ਸਾਜ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ , ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਖਰੜਾ, ਜਾਂ ਆਰਡਰ, ਨੋਟ ਜਾਂ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ, ਜਾਂ ਵਟਾਂਦਰੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਕਰਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੀਲ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨ, ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਬਾਈ-ਲਾਅ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਾਪੀ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਾਂ ਯੰਤਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਖਤਿਆਰ ਜਾਂ ਰਸਮੀਤਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ।
 2. (ਫ) ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ-ਅੰਤ। ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਹਰ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
 3. (ਗ) ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕ, ਟਰੱਸਟ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਰਮ ਜਾਂ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਮਨੋਨੀਤ, ਨਿਯੁਕਤ ਜਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 4. (ਜ) ਇਹਨਾਂ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਅਵੈਧਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਵੈਧਤਾ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
 5. (1) ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸੰਸਕਰਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸੰਸਕਰਣ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹਨ।

2 ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ – ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ (ਏ) ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ।

 1. (1) ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਅਨੁਛੇਦਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
 2. (2) ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ।
 3. (ਤੀਜਾ) ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
 4. (4) ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਵਰਗ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

(ਵਿ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 197(1) (ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ 2 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਾਂ ਕਰਨ ਜੇ ਉਹ ਸੋਧਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਪੈਰ੍ਹਾ 197(1)(1)(1) (1) (ਹ), (ਐਲ) ਜਾਂ (ਐਮ) ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

 1. (ਅ) ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
 2. (ਗ) ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ।
  1. (1) ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ੍ਹਾ 4 (ਏ) ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ੍ਹਾ 4 (ਏ) ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
   1. (ੳ) ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਾਕ, ਕੋਰੀਅਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ 21 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਹਰੇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਤੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ, ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਤੇ 'ਤੇ;
   2. (ਅ) ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ 21 ਤੋਂ 35 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ; ਜਾਂ
   3. (ਸੀ) ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ 21 ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ।
  2. (2) ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਼ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਾਂ ਜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਾਰੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
  3. (ਤੀਜਾ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
  4. (4) ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਭੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
  5. (ਵਿ) ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ

ਅਜਿਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ।

(6) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 197(1) (ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

(ਸ) ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਵੋਟਿੰਗ।

 1. (1) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 171(1) (ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਵੋਟਿੰਗ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 2. (2) ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀਧਾਰਕ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀਧਾਰਕ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ :
  1. (ੳ) ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਕੇਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈਧ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ;
  2. (ਅ) ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ, ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ, ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਮੈਨਡਾਟਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
   1. (ਮੈਂ) ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ
   2. (2) ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਾਲ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ;
  3. (ਸੀ) ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀਧਾਰਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀਧਾਰਕ ਦੇ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ, ਸਿਵਾਏ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀਧਾਰਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀਧਾਰਕ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ , ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਵੇ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਲਈ;
  4. (ਸ) ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਵੇਗਾ

(ਮੈਂ) ਦਲੇਰ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,
ਪਹਿਲਾ ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ,

ਦੂਜਾ। ਮੈਂਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨੋਨੀਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੌਕਸੀਧਾਰਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ

ਤੀਜਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੌਕਸੀਧਾਰਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,

 1. (2) ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨੋਨੀਤ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
 2. (ਤੀਜਾ) ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੌਕਸੀਧਾਰਕ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੌਕਸੀਧਾਰਕ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ,
 3. (4) ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਰਜ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ, ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲਈ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਲੇਖਾਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ,
 4. (ਵੀ) ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਲੇਖਾਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ
 5. (ਵੀਆਈ) ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ, ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਪੈਰ੍ਹਾ (ਆਈਵੀ) ਜਾਂ (ਵੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ;
 1. (ਈ) ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੌਕਸੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪ-ਪੈਰ੍ਹਾ (ਡੀ)(ਆਈਵੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰੂਪ, ਬੋਲਡ-ਫੇਸ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੌਕਸੀਧਾਰਕ ਨੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਹੈ;
 2. (ਐਫ) ਜੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋੜਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੋਲਡ-ਫੇਸ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ; ਅਤੇ
 3. (ਜੀ) ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਜਿਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਖਤਿਆਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ।

(ਤੀਜਾ) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 197(1) (ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

 1. (ਹ) ਮੇਲ ਬੈਲਟ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਵੋਟਿੰਗ।
  1. (1) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 171(1) (ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਵੋਟਿੰਗ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਮੇਲ-ਇਨ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
   1. (ਏ) ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
   2. (ਅ) ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ, ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਲੀਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
  2. (2) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 197(1) (ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
 2. (ਫ) ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਵੋਟਿੰਗ।
  1. (1) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 171(1) (ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਵੋਟਿੰਗ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਸੁਵਿਧਾ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
   1. (ਏ) ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
   2. (ਅ) ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ, ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਲੀਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
  2. (2) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 197(1) (ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
 3. (ਗ) ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਲੇਖਾਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ-ਇਨ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। , ਟੈਲੀਫੋਨ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬੈਲਟ।

3 ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸਾਂ, ਸਮਾਪਤੀ, ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ

(ੳ) ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਫੀਸ, ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ), ਸਾਲਾਨਾ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲਾਈਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਫੀਸ ਜੀਵਨ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲਾਈਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(ਅ) ਅਸਤੀਫਾ। ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਸਤੀਫਾ ਰਸੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੇਗਾ।

(ਗ) ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ।

 1. (1) ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਨੁਛੇਦ ਜਾਂ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅਨੁਛੇਦ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
 2. (2) ਅਨੁਛੇਦਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ, ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ।
 3. (ਤੀਜਾ) ਸਿਵਾਏ ਪੈਰ੍ਹਾ (ਸ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ, ਅਜਿਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਮੁੜ-ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

(ਸ) ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ।

 1. (1) ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਆਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਆਧਾਰਾਂ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
  1. (ੳ) ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ, ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ;
  2. (ਅ) ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕਲੌਤੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ;
  3. (ਸੀ) ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਵੇਕ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਾਜਬ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
 2. (2) ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੀਹ (20) ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂਬਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀਹ (20) ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵੀਹ (20) ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 1. (ਤੀਜਾ) ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ (1) ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ।
 2. (4) ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਤਾ ਆਮ ਮਤੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 3. (ਵਿ) ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 4. (6) ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਦੇ।
 5. (ਵਿ) ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਸਕੱਤਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਛੇਦ ਅਤੇ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਦੇ।
 6. (ਅੱਠਵਾਂ) ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਵੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 7. (ਨੌਵੀਂ) ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁਅੱਤਲੀ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਦੇ।
 8. (ਐਕਸ) ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਸਕੱਤਰ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਆਮ ਮਤੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਪੀਲ ਦੇ।
 9. (ਸ਼ੀ) ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ

(ੳ) ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕੇਵਲ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਫਸਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਲੇਖਾਕਾਰ, ਖੇਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟ, ਆਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਚੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਹੀ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨੌਕਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

 1. (ਅ) ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਚੇਅਰ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਅਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਚੇਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਚੁਣਨਗੇ।
 2. (ਗ) ਕੋਰਮ।
  1. (1) ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਰਮ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ) ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ 50 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹਨ; ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 25 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਕੋਰਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਮ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ।
  2. (2) ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕੋਰਮ 10 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਰਮ ਮੌਜੂਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮੇਲ-ਇਨ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25% ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 3. (ਸ) ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ।
  1. (ਮੈਂ) ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਵਾਲ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੇਖਾਂ ਜਾਂ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
  2. (2) ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ, ਲੇਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
 1. (ਤੀਜਾ) ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਚੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਆਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
 2. (4) ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਵੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੇਅਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(ਹ) ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ।

 1. (1) ਗੱਠਜੋੜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
  1. (ੳ) ਪਿਛਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ; ਜਾਂ
  2. (ਅ) ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ।
 2. (2) ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਮਤੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 3. (ਤੀਜਾ) ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਮਤੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 4. (4) ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ, ਜਨਤਕ ਲੇਖਾਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

(ਫ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ (ਜਿਸ ਨੂੰ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗਾਂ" ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ 5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣਗੇ।

(ਗ) ਮੁਲਤਵੀ। ਕੁਰਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਤਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

5। ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ

(ੳ) ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਕੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਲੇਖਾਕਾਰ, ਖੇਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਨੁਛੇਦ ਜਾਂ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਚੇਅਰ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 1. (ਅ) ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ। ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ (2) ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੱਤਰ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਮਾਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ (1) ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।
 2. (ਗ) ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ। ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਜਿਹੇ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਸੁਵਿਧਾ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
 3. (ਸ) ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨੋਟਿਸ।
  1. (1) ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ (ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੁਆਰਾ :
   1. (ਏ) ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਖਰੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਗੱਠਜੋੜ ਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 128 (ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ) ਜਾਂ 134 (ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ;
   2. (ਅ) ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਾਧਾਰਨ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈੱਟ ਇਨ (ਏ) ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ;
   3. (ਸੀ) ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੁਆਰਾ; ਜਾਂ
   4. (ਡੀ) ਐਕਟ ਦੇ ਭਾਗ 17 (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ।
  2. (2) ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ

ਮੁਲਤਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੂਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ 138 (2) (ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ) ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 1. (ਹ) ਕੁਰਸੀ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰ, ਜਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਪ-ਚੇਅਰ, ਜਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਚੇਅਰ ਬਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ।
 2. (ਫ) ਕੋਰਮ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ
 3. (ਗ) ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ। ਬੋਰਡ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘੰਟੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ 136 (3) (ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨੋਟਿਸ) ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 4. (ਹ) ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ।
  1. (ਮੈਂ) ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਇੱਕ (1) ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
  2. (2) ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਚੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਆਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਹੁਮਤ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
 5. (ਮੈਂ) ਕਮੇਟੀਆਂ।

(ਮੈਂ) ਬੋਰਡ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਬੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ, ਅਧਿਨਿਯਮ, ਲੇਖਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।

ਰਾਬਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆਫ ਆਰਡਰ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮਤੇ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 1. (2) ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 2. (ਤੀਜਾ) ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ, ਜੋ ਬੋਰਡ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

6 ਅਧਿਕਾਰੀ

(ੳ) ਅਧਿਕਾਰੀ। ਬੋਰਡ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ-ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਬੋਰਡ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਏਗਾ।

 1. (ਅ) ਮਾਣਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਬੋਰਡ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਣਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਚਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 2. (ਗ) ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ।

(1) ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਅਜਿਹੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੂਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਦਫਤਰ, ਜੇ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਕਰਤੱਵ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

 1. (ੳ) ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰ—ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰ, ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਰਤੱਵ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 2. (ਅ) ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰ—ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰ, ਜਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੇਗਾ

ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ। ਉਪ-ਚੇਅਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਰਤੱਵ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਸੀ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ-

 1. (ਮੈਂ) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਬੋਰਡ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ।
 2. (2) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਜਿਹੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਯੰਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 3. (ਤੀਜਾ) ਬੋਰਡ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਰਤੱਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ

ਪਹਿਲਾ। ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ;

ਦੂਜਾ, ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ;

ਤੀਜਾ। ਬੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ, ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ;

ਚੌਥਾ। ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ; ਅਤੇ

5) ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੌਤਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ।

(ਸ) ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ-ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਜੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਅਜਿਹੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਯੰਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

(ਈ) ਸਕੱਤਰ—ਸਕੱਤਰ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਮਿੰਟ ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮਿੰਟ; ਸਕੱਤਰ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਜਨਤਕ ਲੇਖਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ; ਸਕੱਤਰ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ, ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੇ 21 (ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਿਕਾਰਡ) ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਕੱਤਰ ਅਜਿਹੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਯੰਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਘਟਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

 1. (ਐਫ) ਖਜ਼ਾਨਚੀ—ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤੇ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕੋਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਕਸਟਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜਮ੍ਹਾਂਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਜਿਹੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਯੰਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਬੰਧਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਵਿਵੇਕ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਂਡ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰਜਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
 2. (ਜੀ) ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ—ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਜੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ, ਜਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਅਜਿਹੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਯੰਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
 3. (ਐਚ) ਸਹਾਇਕ ਖਜ਼ਾਨਚੀ—ਸਹਾਇਕ ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਰਤੱਵ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਸਹਾਇਕ ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਜਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸਹਾਇਕ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਅਜਿਹੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਯੰਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਹਾਇਕ ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਜਾਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸਹਾਇਕ ਖਜ਼ਾਨਚੀ, ਨੂੰ ਆਪਣੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ, ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬੰਧਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਂਡ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਹਰਜਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।
 1. (ਮੈਂ) ਜਨਰਲ ਵਕੀਲ-ਜਨਰਲ ਵਕੀਲ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਰਲ ਵਕੀਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
 2. (ਜੇ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

(ਕੇ) ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ—ਬੋਰਡ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ)। ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ।

(2) ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੱਤਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਸ) ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀ
(1) ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਰ੍ਹਾ (ਈ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇਗਾ

ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ

 1. (ੳ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
 2. (ਅ) ਅਫਸਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ,
 3. (ਸੀ) ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਨਰਮੀ ਦਿੱਤੀ (ਜੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇ),
 4. (ਸ) ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਹਿਜ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ
 5. (ਈ) ਅਜਿਹੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਮੌਤ।

(2) ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਮਤੇ ਦੁਆਰਾ, ਅਜਿਹੀ ਅਸਾਮੀ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 1. (ਹ) ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਾਨੇ (ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ) ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਮ ਮਤੇ ਦੁਆਰਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਗੇ।
 2. (ਫ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 3. (ਗ) ਮਿਆਦ ਸੀਮਾਵਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ (2) ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਛੇ (6) ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ (4) ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਫਸਰ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ) ਰਿਹਾ ਹੈ।
 1. ਜਨਤਕ ਲੇਖਾਕਾਰ। ਮੈਂਬਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਮੰਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਲੇਖਾਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਗੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਨਤਕ ਲੇਖਾਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਲੇਖਾਕਾਰ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 2. ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ
  1. (ੳ) ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ 19 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਜੀਵਨ ਮੈਂਬਰ, ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲਾਈਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਹੈ :
   1. (1) ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ;
   2. (2) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੰਬਰ;
   3. (3) ਸੰਘੀ ਚੋਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ;
   4. (4) ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀਵਨੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ;
   5. (ਵਿ) ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰ।
  2. (ਅ) ਨਿਯੁਕਤੀ। ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਭੂਗੋਲ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(ਗ) ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਫੀਸੀਓ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਹਨ।

(ਸ) ਖੇਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ। ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੇ।  ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਭੂਗੋਲ ਦੁਆਰਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।   ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(ਹ) ਖੇਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ। ਖੇਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਆਪਣੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ।

(ਫ) ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ। ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ।

(ਗ) ਮੀਟਿੰਗਾਂ। ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਅਜਿਹੀ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੁਆਰਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

 1. (1) ਮਾਸਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ;
 2. (2) ਤਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ;
 3. (ਤੀਜਾ) ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸਾਰੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।

(ਹ) ਕਰਤੱਵ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਕਰਨਗੇ।

 1. (1) ਬੰਦੂਕ ਸ਼ੋਅ, ਉਦਯੋਗ ਵਪਾਰ ਸ਼ੋਅ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਈਵੈਂਟ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ;
 2. (2) ਹਥਿਆਰਾਂ, ਬੰਦੂਕ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੋ;
 3. (3) ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜਾਂ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਲੱਬਾਂ, ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਅਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ;
 4. (4) ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਸ਼ਿਕਾਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੂਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਓ;
 5. (ਵਿ) ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ
 6. (ਵਿ) ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਆਮ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹੋ।

(ਮੈਂ) ਹਟਾਉਣਾ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜਾਂ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸਥਾਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

(ਜ) ਸ਼ਬਦ।

 1. (1) ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਰ੍ਹਾ (1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ੇਗਾ।
  1. (ੳ) ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ;
  2. (ਅ) ਅਜਿਹੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਹਿਜ ਹੋ ਗਏ; ਜਾਂ
  3. (ਸੀ) ਅਜਿਹੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਦੀ ਮੌਤ।
 2. (2) ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਰ੍ਹਾ (1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇਗਾ।
  1. (ੳ) ਖੇਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ;
  2. (ਅ) ਖੇਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ;
  3. (ਸੀ) ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਹਿਜ ਹੋ ਗਏ; ਜਾਂ
  4. (ਸ) ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਮੌਤ।
 3. (ਤੀਜਾ) ਇਸ ਉਪ-ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ।

9 ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰਜਾਨੇ

(ੳ) ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨੇ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ, ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ, ਅਤੇ ਜਾਗੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਜਾਮਾਨਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਰਹਿਤ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ , ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਹਨ

 1. (ਮੈਂ) ਅਜਿਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ, ਕੰਮ, ਕੰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਉਸ ਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ
 2. (2) ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ, ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਅਜਿਹੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ, ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਜਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਦੁਆਰਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

(ਅ) ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ।

 1. (1) ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ, ਰਸੀਦਾਂ, ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿਫਾਲਟਾਂ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਕਮੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਲੇਖ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਘਾਟ ਰਾਹੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਖਰਚੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿਸ 'ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਫਰਮ, ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ, ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਜਾਂ ਵਿਗਾੜਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ, ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ , ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਜੋ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਭਰੋਸੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੰਮ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
 2. (2) ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਤੱਵ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤੱਥ ਅਜਿਹੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਫਰਮ ਨੂੰ ਨਾ-ਮੰਨ ੇਗਾ। ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ।

10। ਨੋਟਿਸ
(ੳ) ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ।

(1) ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਟਿਸ (ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ), ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਕਟ, ਲੇਖਾਂ, ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਫਸਰ, ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ। , ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਲੇਖਾਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 1. (ੳ) ਜੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਗੱਠਜੋੜ ਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 128 (ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ) ਜਾਂ 134 (ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਪਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਜਾਂ
 2. (ਅ) ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਏਅਰ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ

(ਸੀ) ਜੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਜਾਂ

(ਸ) ਜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਭਾਗ 17 (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

(2) ਅਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਵਜੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਪਤੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸੇ ਡਾਕਘਰ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਪੱਤਰ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਨੋਟਿਸ ਉਚਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਫਸਰ, ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਪਤੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 1. (ਅ) ਨੋਟਿਸਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਲਿਖੇ, ਮੋਹਰ, ਕਿਸਮ-ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖੇ, ਮੋਹਰ, ਕਿਸਮ-ਲਿਖਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 2. (ਗ) ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਣਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦਾ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਿਆਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
 3. (ਸ) ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਬੂਤ। ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਬੂਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਲੇਖਾਕਾਰ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
 4. (ਹ) ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਅਫਸਰ, ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

11। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਯਮ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰਾਬਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਬਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ ਜਾਂ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੰਗਤਤਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਲੇਖ ਅਤੇ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੰਗਤਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਣਗੇ।

12। ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ
(ੳ) ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ। ਮੈਂਬਰਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ,

ਅਧਿਕਾਰੀ, ਖੇਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ,

ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ੍ਹਾ 12 (ਬੀ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

(ਅ) ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਖੇਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ, ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ ਜਾਂ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿੱਜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਖੇਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ, ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲਜ਼, ਬਾਈ-ਲਾਅਜ਼ ਜਾਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ , ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

 1. (ਮੈਂ) ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਿਰ ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗੀ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ (ਜਾਂ ਜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਇੱਕ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋ ਵਿਚੋਲੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੀਜਾ ਵਿਚੋਲਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਤਿੰਨੇ ਵਿਚੋਲੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।
 2. (2) ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 3. (ਤੀਜਾ) ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਲਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਘਰੇਲੂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫਤਰ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ। ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਅਤੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੱਥ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਤੱਥ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
 4. (4) ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਰਾਬਰ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਲੀਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਲੀਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

13। ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੋਧ
(ੳ) ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

(1) ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2/3 ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ; ਜਾਂ

(2) ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ, ਅਜਿਹੀ ਵੋਟ ਡਾਕ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

(ਅ) ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

14। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਾਰੀਖ। ਇਹ ਉਪ-ਕਾਨੂੰਨ 8 ਅਗਸਤ 2015 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਗੇ।

ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਪਾਓ।