ਬੰਦੂਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੱਠਜੋੜ

ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣੋ

ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੰਸਥਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ!

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ volunteer@firearmrights.ca

ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਪਾਓ।