ਅਦਾਲਤ ਅੱਪਡੇਟ - ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੈੱਟ

22 ਸਤੰਬਰ, 2021

ਅਦਾਲਤ ਅੱਪਡੇਟ - ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੈੱਟ

ਰੀ- ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਬਨਾਮ ਕੈਨੇਡਾ - 22 ਸਤੰਬਰ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 1. ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਸਰਵ ਕਰੋ
 2. ਸਾਰੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
 3. ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਾਨਫਰੰਸ
 4. 21 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਾਸ-ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ
 5. ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਰੇ 21 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ
 6. 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ
 7. 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੱਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਲਫਨਾਮੇ
 8. ਸੋਮਵਾਰ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 930 ਵਜੇ ਅੰਤਰਿਮ ਮਨਾਹੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ #2
 9. 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੱਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ (ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ) ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਾਸ-ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ
 10. 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੱਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮੋਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ
 11. 8 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬੀ ਰਿਕਾਰਡ
 12. ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ – 8 ਜੂਨ ਦੇ ਬਾਅਦ (ਨਿਰਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ)
 13. ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਤੱਥ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ (ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ)
 14. ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾ (ਸਾਰੇ) ਰਸੀਦ ਦੇ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫਰਲੋਰਸ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ ਫੈਕਟ ਐਂਡ ਲਾਅ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
 15. ਟੀਬੀਡੀ- ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
 16. ਟੀਬੀਡੀ- 5 ਦਿਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ – ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਪਤਝੜ 2022 ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਐਮਨੈਸਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 930 ਵਜੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਅਰਜ਼ੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕੇ ਭਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਪਾਓ।
ਤੀਰ-ਹੇਠਾਂ