ਪਿਛਲੀ ਅੱਪਡੇਟ ਹੈ

27 ਸਤੰਬਰ, 2015

ਪਿਛਲੀ ਅੱਪਡੇਟ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ।

 

ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਪਾਓ।
ਤੀਰ-ਹੇਠਾਂ