ਰੌਡ ਦਾ ਚੈਨਲ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਅੌਂਸਮੈਂਟ!

21 ਸਤੰਬਰ, 2015

ਰੌਡ ਦਾ ਚੈਨਲ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਅੌਂਸਮੈਂਟ!

ਰੌਡ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ 2,000,000 ਵਿਊਜ਼ ਲਈ ਆਪਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਮਾਂਚਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਪਾਓ।
ਤੀਰ-ਹੇਠਾਂ