ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਚ ਭਾਗ 3 - ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

21 ਸਤੰਬਰ, 2015

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਚ ਭਾਗ 3 - ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਅਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੌਡ ਗਿਲਟਾਕਾ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਵੀਡੀਓ

ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਪਾਓ।
ਤੀਰ-ਹੇਠਾਂ