ਫੈਟਸ, 3 ਈ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ ਕਿ ਵੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੋਂਟ ਕਲਾਸੀਫਾਈਜ਼ ਲੇਸ ਆਰਮਜ਼ ਹਨ।

21 ਸਤੰਬਰ, 2015

ਫੈਟਸ, 3 ਈ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ ਕਿ ਵੂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੋਂਟ ਕਲਾਸੀਫਾਈਜ਼ ਲੇਸ ਆਰਮਜ਼ ਹਨ।

ਟਿੱਪਣੀ ਵੂ (ਅੰਗਲਾਈਜ਼) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੋਸਟ ਕਲਾਸੀਫਾਈਜ਼ ਲੇਸ ਆਰਮਜ਼।

ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਪਾਓ।
ਤੀਰ-ਹੇਠਾਂ