ਫੈਟਸ ਲਾ ਹਿੰਸਾ ਕੰਜੂਗੇਲ ਐਟ ਲੇਸ ਆਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਊ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ।

21 ਸਤੰਬਰ, 2015

ਫੈਟਸ ਲਾ ਹਿੰਸਾ ਕੰਜੂਗੇਲ ਐਟ ਲੇਸ ਆਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਊ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ।

ਲੇਸ ਨੇ ਫੀਊ ਐਟ ਲਾ ਵਾਇਲਨ ਕੰਜੂਗੇਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਡੀਸ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ (ਅੰਗਲਾਈਜ਼)

ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਪਾਓ।
ਤੀਰ-ਡਾਊਨ