ਬਦਲਦੀ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਰਹੱਸ

15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018

ਬਦਲਦੀ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਾ ਰਹੱਸ

ਬਿਲ ਸੀ-71 ਨੂੰ 20 ਮਾਰਚ, 2018 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ (ਰਾਲਫ ਗੁਡਾਲੇ) ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਗੈਰ-ਸੀਮਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖਤਿਆਰ

23 (1) ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਸੀਮਤ ਬੰਦੂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ, ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ,
(ੳ) ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸ ਹੈ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੀਮਤ ਬੰਦੂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ;
(ਅ) ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਅਤੇ
(ਗ) ਹਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੈਧ ਹੈ।

ਵਰਤਮਾਨ ਸੰਸਕਰਣ (ਜੇ ਬਿਲ ਸੀ-71 ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ

ਗੈਰ-ਸੀਮਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਖਤਿਆਰ
23 ਜੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਸੀਮਤ ਬੰਦੂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ,
(ੳ) ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸ ਹੈ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦੂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ
(ਅ) ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦੂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਆਰਮਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੀਮਤ ਬੰਦੂਕ ਵੇਚਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਪਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਸੀਐਮਪੀ (ਹਾਲ ਹੀ ਤੱਕ) ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦਾ 23(ਏ) ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੇ ਇਹ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ
"ਗੈਰ-ਸੀਮਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੀਐੱਫਪੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੇ ਦੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਧ ਪਾਲ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਰ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਐੱਫਪੀ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ (1-800-731-4000) ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

https://web.archive.org/web/20170825061348/http://www.rcmp-grc.gc.ca:80/cfp-pcaf/fs-fd/sell-vendre-eng.htm

ਸ੍ਰੀ ਟਰੂਡੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 20 ਮਾਰਚ, 2018 ਦੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂਚਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੂਕ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਜੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਇਸ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਅਪਣਾਈ ਕਿ ਅਸਲੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਆਰਮਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਸੀਮਤ ਬੰਦੂਕ ਵਿਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਪਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੈ।

5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਨੂੰ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।

"ਗੈਰ-ਸੀਮਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸੀਐੱਫਪੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੇ ਦੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਕਰਤਾ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀ ਕੋਲ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐੱਫਪੀ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ (1-800-731-4000) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੈਧ ਪਾਲ ਹੈ।

http://www.rcmp-grc.gc.ca/cfp-pcaf/fs-fd/sell-vendre-eng.htm

ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ, "ਫਿਰ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਧ ਪਾਲ ਹੈ", ਜੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ੍ਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ।

ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੈਸੇ ਵੀ।

ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ!!

ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਪਾਓ।
ਤੀਰ-ਹੇਠਾਂ