ਵੀਡੀਓ

12 ਫਰਵਰੀ, 2019

ਵੀਡੀਓ

ਸੀਸੀਐਫਆਰ ਦੇ ਸੀਈਓ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰੌਡ ਗਿਲਟਾਕਾ ਨੇ ਇਸ ਅਪਡੇਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਲਾਬੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ "ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫਰਾਮ ਗੰਨਜ਼" ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਅਜੀਬ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਪਾਓ।
ਤੀਰ-ਹੇਠਾਂ